این کانون در سال 1393 با تعداد 175 عضو تاسیس گردید.

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-     سلیمان عباسی

2-     ظاهر ظاهری

3-     شاکر منصوری

4-     محمدرضا دارابی

5-     یوسف صیادیان

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 515 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

همکاری با صندوق بازنشستگی در امور برگزاری مسابقات ورزشی،

اعطای وام ضروری در چند مرحله،

شرکت در کلاس های تغذیه، آلزایمر و ...

عیادت از بازنشستگان خانه نشین،

حضور در منزل متوفیان و

تقدیم هدایای نقدی از محل جمع آوری صندوق امداد اداری.